Banner Top

Адабиёт ва санъат (558)

Бобурнинг боқий боғлари

   Боғ яратиш анъанаси буюк аждодларимиздан мерос. Амир Темур бобомизнинг Самарқанддаги серфайз боғлари довруғи етти иқлимга машҳур бўлган. Бу эзгу анъана илғор фикрли темурийзодалар, хусусан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур томонидан ҳам давом эттирилган. Фалак гардиши ила ул мўътабар зотнинг “Боғи Шаҳроро”, “Боғи Жаҳоноро”, “Ўртабоғ”, “Боғи вафо”, “Боғи Бобур” каби боғлари ўзга юртларда қолиб кетди...

  • 0

14-февраль – Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллудига 531 йил тўлади

    Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ўрта аср Шарқ маданияти, адабиёти ва шеъриятида ўзига хос ўрин эгаллаган адиб, шоир, олим бўлиш билан бирга йирик давлат арбоби ва саркарда ҳамдир. Бобур кенг дунёқараши ва мукаммал ақл-заковати билан Ҳиндистонда Бобурийлар сулоласига асос солиб, бу мамлакат тарихида давлат арбоби сифатида номи қолган бўлса, сержило ўзбек тилида ёзилган «Бобурнома» асари билан жаҳоннинг машҳур тарихнавис олимлари қаторидан ҳам жой олди. Унинг нафис ғазал ва рубоийлари туркий шеъриятининг энг нодир дурдоналари бўлиб, «Мубаййин» («Баён этилган»), «Хатги Бобурий», «Ҳарб иши», Аруз ҳақидаги рисолалари эса ислом қонуншунослиги, шеърият ва тил назарияси соҳаларига муносиб ҳисса бўлиб қўшилди.

  • 0

9-февраль - Алишер Навоий таваллудига 573 йил тўлади

Алишер НавоийТуюқлар

 1

 Ё раб, ул шаҳду шакар ё лабдурур,

Ё магар шаҳду шакар ёлабдурур.

Жонима пайваста новак отқали

Ғамза ўқин қошиға ёлабдурур.

 2

 Жавр ўқин жонимға соқий ёзмади,

Васл жомидин хуморим ёзмади.

Килки қудрат сабзхатлар ишқидин

Ўзга иш оллимға гўё ёзмади.

 3

 Ё қошингдин неча бир ўқ кўз тутай,

Отки, ўтрусиға онинг кўз тутай.

Неча кўргач ўзга маҳвашлар қошин,

Янги ой кўрган кишидек кўз тутай.

 4

 Лаълидин жонимға ўтлар ёқилур,

Қоши қаддимни жафодин ё қилур.

Мен вафоси ваъдасидин шодмен,

Ул вафо, билмонки, қилмас ё қилур?

 5

 Бовужуд ул юз эрур гулгунасиз,

Ким кўринур оллида гул гунасиз.

Юз қизиллиқ йўқтурур, эй аҳли зуҳд,

Токи мункирсиз майи гулгуна сиз.

 6

 Чарх тортиб ханжари ҳижрон бу тун,

Қўймади бир зарра бағримни бутун.

Тунга бориб бизни беҳол айладинг,

Не балолиқ ёр эмиш, ё раб, бу Тун?!

 7

 Ўткали ул сарви гулрух соридин,

Йўқ хабар ул сарви гулрухсоридин.

Ҳажридин боғ ичра берур ёдима

Қошидин сарву гул рухсоридин.

 8

 Тийғи ишқинг ёрасидур бутмагон,

Дардини ҳар кнмга ойтиб бутмагон,

Ҳажр саҳросидур оҳим ўтидин

Анда гул ёхуд гиёҳе бутмагон.

 9

 Ваҳ, қачонға тегру ишқинг кожидин

Кўзума ҳар лаҳза ўт чақилғуси.

Басдурур кўнглумда ишқинг, ёқма ўт,

Ким ҳароратул ҳам ўтча қилғуси.

 10

 Ул пари ишқида бу девонани,

Эйки истарсен, келиб гулханда кўр.

Бир қадаҳ ул гулни хандон айлади,

Эй кўнгул, наззора қил, гул ханда кўр.

 

«Бадойиъ ул-бидоя»дан

Манба: ijod.uz

  • 0

Озод Шарафиддинов. Адабиёт яшаса – миллат яшар

   Ҳар қандай чинакам истеъдод соҳиби каби Абдулҳамид Чўлпон ҳам ижоднинг деярли ҳамма соҳаларида самарали фаолият кўрсатган. У ҳам шоир, ҳам носир, ҳам драматург, ҳам таржимон, ҳам публицист бўлиши билан бирга, баркамол мунаққид, моҳир адабиётшунос, ўзига хос тарзда фикрлайдиган санъатшунос ҳам бўлган. Унинг бадиий асарлари халқ маънавиятини шакллантиришда қанча муҳим роль ўйнаган бўлса, адабий-танқидий мақолалари ҳам шунчалик катта қимматга эга.

  • 0

Ўткир Ҳошимов. Менталитет

    Кунларнинг бирида Америкада чиқадиган йирик газетанинг президенти билан ҳамсуҳбат бўлиб қолдик. У ўзбеклар нима учун маҳаллани бунчалик ҳурмат қилишини, нега маҳалла тўғрисида махсус қонун қабул қилинганини сўради. Маҳалла дегани қандай институт эканини тушунтириб беришимни илтимос қилди.

  • 0
RSS