Banner Top

Реклама

Сайтга реклама жойлаштириш:

Реклама материаллари Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунчилигига мувофиқ юритилади.

Сайтга реклама жойлаштириш таҳририят томонидан белгиланган қоидалар асосида олиб борилади. Бу борада таҳририятга телефон ёки почта орқали мурожаат қилинади.